Nehru Children's Museum

a Project of National Cultural Association

 • Pandit Jawahar Lal Nehru
 • Dr. Rajendra Prasad
 • Dr. S Radhakrishnan
 • Smt. Indira Gandhi
 • Dr. Nilam Sanjeeva Reddy
 • Gyani Zail Singh
 • Dr. Shankar Dayal Sharma
 • Dr. Bidhan Chandra Roy
jugal

sd-sharma
 • Dr. Karan Singh
 • Dr. T.N.Singh
 • Mr. B.D.Pandey
 • Dr. Uma Shankar Dixit
 • Pandit Uday Shankar
 • Mr. Dharam Vira
 • Smt. Padmaja Naidu
 • Smt. Tara Ali Baig
 • Mr. Sambhu Ghosh
 • Mr. Moni Sanyal
 • Mr. Jatin Chakraborty
 • Mr. J.C.Sengupta (IAS)
 • Dr. Triguna Sen
 • Mr. Prafulla Chandra Sen
 • Mr. Siddhartha Shankar Ray
 • Mr. Jyoti Basu
nehru-letter
nehruji
 • Mr. Kamal Kr. Basu
 • Mr. Jyoti Bhattacharjee
 • Dr. Prasanta Sur
 • Mr. Bijesh Sen
 • Mr. Bholanath Sen
 • Mr. Subrata Mukherjee
 • Mr. Prasanta Chatterjee